Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc"

Zrealizowane Programy i Projekty

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domu pomocy społecznej na czas COVID-19 poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Okres realizacji: 01.05.2020r. – 31.12.2020 r.

Dofinansowanie projektu: 51 963,01 PLN


 

  

Wsparcie dla Mazowsza

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Celem projektu jest wsparcie DPS z woj. mazowieckiego, w tym personelu DPS w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

 

Okres realizacji:01.06.2020r. – 30.11.2020 r.

 

Dofinansowanie ze środków EFS: 108 948,75 PLN