Deklaracja Dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku - http://dpsplock.pl.

 

Dane teleadresowe jednostki

Adres korespondencyjny: Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku, ul. Krótka 6a, 09-402 Płock.

telefon: 24 367-19-04

fax: 24 367-19-04

e-mail: sekretariat@dpsplock.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 15.06.2004 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.06.2017 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Strona internetowa została zaktualizowana w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Strona internetowa  jest zgodna ze standardami W3C i w pełni rozpoznawalna przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa strony  możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące (zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu). Całość oparta jest stylach CSS.  Strona internetowa nie jest  wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby  wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

* Pliki Pdf, Doc, - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie - publikacje w formie plików pdf., nie są dostępne cyfrowo w całości.

* Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały przekazane do publikacji wyłącznie w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są m.in. załączniki do zamieszczonych postępowań przetargowych.

* Niektóre informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 12.02.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Borkowski, e-mail: sekretariat@dpsplock.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 367-19-04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku mieści się pod adresem: ul. Krótka 6a, 09-402 Płock.

 

Opis dostępności wejścia do budynku

Główne wejście do budynku usytuowane jest od ul. Antolka Gradowskiego. Wejście do budynku i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Przy wejściu głównym znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Do wejścia głównego nie prowadzą schody. Istnieje również wejście do budynku do strony północnej, gdzie możliwe jest także wejście do pracowni terapeutycznych z wykorzystaniem pochylni i barierek dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku jest winda znajdująca się w nowym segmencie budynku - część północna. Winda jest wyposażona w system dźwiękowy. Na schodach zamontowane są poręcze. Korytarze dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością - wejścia bez progowe. Będąc na parterze można przejść do pomieszczeń biurowych  po lewej stronie od wejścia głównego budynku. Z kolei po prawej stronie jest wejście na korytarz prowadzący do gabinetu medycznego i części terapeutycznej (prawa strona) oraz schodów umożliwiających wejście na pierwsze i drugie piętro.  Po lewej stronie na parterze jest wejście do kaplicy i na korytarz prowadzący do części fizjoterapeutycznej, windy, sali integracyjnej, pralni, magazynu, pomieszczenia konserwatora, garaży i wyjścia ewakuacyjnego. Na pierwszych piętrze z korytarza można przejść do pomieszczeń kuchennych, pokojów administracyjnych oraz pomieszczeń mieszkalnych Mieszkańców DPS. Na drugim piętrze z korytarza można przejść do kolejnych pomieszczeń mieszkalnych Mieszkańców.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, a także pętli indukcyjnych.

 

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed ogrodzeniem budynku usytuowane jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zostało ono oznakowane i pomalowane kolorem niebieskim z białym symbolem niepełnosprawności.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.